MPK Tarnów

7 runda rozgrywek TLK

28/01

Mpetrol Basket Team v Kuro Tokato Warka podczas rozgrywek 7 rundy TLK 28.01.2017 r.